เกี่ยวกับเรา

 

มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ เลขทะเบียน ลำดับที่ กท 2776 ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการและเหตุผล รวมถึงองค์ความรู้ตามหลักวิทยาศาสตร์ขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF International) และต่อขยายงานอนุรักษ์สู่พื้นที่ประเทศไทย ในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี โครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจืด และอื่นๆ เพื่อคงรักษาและสร้างสมดุล

การอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอย่างยั่งยืน

 

  1. ดำเนินงานหรือร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งงานเกี่ยวกับระบบนิเวศเพื่อความหลากหลาย ทางชีวภาพ ชีวนิเวศบนบก ชีวนิเวศทางน้ำ และชีวนิเวศทางอากาศ
  2. รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่สื่อและประชาชนทั่วไปให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3. เพื่อดำเนินโครงการและกิจกรรมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือและนโยบายที่เหมาะสม
  4. เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ภาคเอกชน สังคม และกลุ่มชุมชนในการใช้ทรัพยากรในการผลิตและในห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
  5. เพื่อส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการบรรเทาภัยในกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน
  6. เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด