ข่าวสารและกิจกรรม

มูลนิธิ WWF ร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างประสิทธิภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ และศูนย์ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol Center)

Postdate : 28/02/2024

      นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างประสิทธิภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ และศูนย์ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol Center) ร่วมด้วยนายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 น. ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร

      “เนื่องจากระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เป็นระบบที่มีหลักการจัดการงานลาดตระเวนบนพื้นฐานของข้อมูลอย่างเป็นระบบ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ร่วมกับศูนย์ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ จึงได้จัดทำ ‘โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ’ เพื่อจัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ จำนวน 45 นาย จากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง เป็นเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2567 ให้มีทักษะ กลยุทธ์ และเทคนิคในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย” กล่าว นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

      ศูนย์ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol Center) มีบทบาทหน้าที่พัฒนามาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประสานงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมในการสร้างเสริมประสิทธิภาพการลาดตระเวน รวมทั้งรวบรวม วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินงาน

      นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าว “องค์ประกอบหนึ่งของระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพนั้น จำเป็นต้องมีศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล การประชุม วิเคราะห์ ประมวลผล ภายใต้การแลกเปลี่ยนอย่างทันสมัย และตรวจสอบได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเครื่องมือและสถานที่ที่เหมาะสมในการดำเนินงาน กระผมยินดีเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือระหว่างอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และมูลนิธิ WWF ในการปรับปรุงพัฒนาห้องประชุมศูนย์ลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น”