ข่าวสารและกิจกรรม

เดินหน้าอย่างต่อเนื่องสำหรับ “กิจกรรมปล่อยกวางป่าคืนสู่ธรรมชาติ”

Postdate : 27/07/2023

            กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ WWF ประเทศไทย ดำเนินการโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในผืนป่าตะวันตกตอนบนอย่างต่อเนื่อง หลังจากเล็งเห็นวิกฤตการณ์การถูกคุกคามของสัตว์กีบในหลายพื้นที่โดยเฉพาะ กวางป่า ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศป่าไม้และห่วงโซ่อาหาร ปัจจุบันกวางป่าถูกจัดอยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable) ในบัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือ IUCN

            เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา อุทยานแห่งชาติคลองลาน ร่วมกับ สถานีเพาะเลี้ยงสัต์ป่าเขาค้อ และ WWF ประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ มูลนิธิ WWF ได้ดำเนินการกิจกรรมปล่อยกวางป่าคืนสู่ธรรมชาติ จำนวนทั้งสิ้น 14 ตัว เป็นเพศผู้ 9 ตัวและเพศเมีย 5 ตัว ที่แปลงปรับปรุงทุ่งหญ้าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในป่าคลองลาน ปีนี้นับเป็นปีที่ 3 ของการดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2564 โดยมีกวางป่าที่ถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ทั้งหมด 56 ตัว และอุทยานแห่งชาติคลองลาน 34 ตัว รวมตลอดทั้งโครงการมีการปล่อยกวางคืนสู่ป่าจำนวนทั้งสิ้น 90 ตัว

            เนื่องจากทางโครงการยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการติดตามผลและการวัดผลสัมฤทธิ์หลังการปล่อยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแผนการจัดการงานด้านการเพิ่มจำนวนประชากรกวางป่าเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูประชากรกวางป่าและระบบนิเวศ จึงมีการใช้วิธีการติดปลอกคอวิทยุสัญญานดาวเทียมและใช้กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้ทราบอัตราการรอดชีวิตและวิถีการใช้พื้นที่ในการอาศัยอยู่ในป่า

            เช่นเดียวกับที่ผ่านมา กวางป่าที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติมาจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั้งนี้ ทางโครงการ ฯ ยังได้ร่วมสนับสนุนการทำงานของทางสถานีฯ โดยการส่งมอบอาหารสัตว์และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมไปถึงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาโรงเรือนและที่ให้อาหารกวางป่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานด้านการพัฒนาและฟื้นฟูธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในทุกภาคส่วน