ข่าวสารและกิจกรรม

มูลนิธิ WWF สนับสนุนงบประมาณการจัดสร้างศูนย์ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรุงเทพฯ

Postdate : 07/01/2021

      คุณพิมพ์ภาวดี พหลโยธิน ประธานมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ และองค์กรอนุรักษ์ อาทิ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงและจัดสร้างห้อง Smart Patrol ณ กรมอุทยานแห่งชาติ

      ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol Monitoring Center) จะเป็นศูนย์การอบรม และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ เพื่อทำให้ระบบการลาดตระเวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นไปอย่างมีระบบ เพิ่มศักยภาพในการป้องกัน ปราบปราม และการจัดการพื้นที่ โดยใช้การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อวางแผนลาดตระเวน การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ประมวลผลในมาตรฐานเดียว โดยมีจุดมุ่งหมายให้ชุดลาดตระเวนเก็บข้อมูลจากการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เช่น การเก็บร่องรอยการกระทำความผิดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การทำไม้ การล่าสัตว์ เก็บหาของป่า และปัจจัยทางระบบนิเวศต่างๆ มาผสมผสานกับเทคโนโลยี เพื่อหยุดยั้ง ป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อีกทั้งช่วยให้หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่อนุรักษ์ ใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้บริหารทุกระดับ สามารถนำไปเป็นฐานข้อมูลใช้กำหนดนโยบาย วางแผนบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       นอกจากนั้น ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ จะมีบทบาทหน้าที่พัฒนามาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประสานงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมในการสร้างเสริมประสิทธิภาพการลาดตระเวน รวมทั้งรวบรวม วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ฯเป็นความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานฯ คณะวนศาสตร์ม.เกษตรศาสตร์, โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในผืนป่าตะวันตก (SCIWC), มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, มูลนิธิ WWF, WCS-Thailand Program และ Panthera