นโยบายความเป็นส่วนตัว

มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ มีนโยบายในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของผู้บริจาค หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ

        ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ได้ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ และช่องทางช่วยเหลือมูลนิธิฯ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่มูลนิธิฯ มูลนิธิฯ สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรม

        การสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ได้ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

       ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้บริจาคของมูลนิธิฯ นั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น มูลนิธิฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง จากกระบวนการรับบริจาค หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวผู้บริจาคของท่านแก่มูลนิธิฯ โดยมูลนิธิฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ
       นอกจากนี้ เมื่อผู้บริจาคได้ส่งไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์มายังมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ จะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ และที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ของผู้บริจาค และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ดังกล่าวไว้เป็นความลับ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

        มูลนิธิฯ จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริจาคให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ มูลนิธิฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริจาคให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่
1. ผู้บริจาคได้ร้องขอและให้อำนาจแก่มูลนิธิฯ หรือ
2. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น มูลนิธิฯ อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริจาคของมูลนิธิฯ ตามคำสั่งศาล หรือ ตามหมายศาล