เงื่อนไขการบริการ

การเข้าและการใช้งานเว็บไซต์ของมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย รวมถึงกฎและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ลิขสิทธิ์ ข้อความ รูปภาพ เสียง ซอฟท์แวร์ และข้อมูลอื่นใดทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิอื่นใดตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ แต่เพียงผู้เดียว โดยมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ อนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้ได้หลังจากได้รับความยินยอมจากมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ เครื่องหมายการค้า

- เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นสิทธิของมูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ

- เนื้อหา ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ใช้สำหรับเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น มิได้มีเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งนี้มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟและพนักงานหรือตัวแทนไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าหรือใช้เว็บไซต์แห่งนี้ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อจากเว็บไซต์นี้มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อกัน มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ อาจมีการเชื่อมข้อมูลกับเว็บของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ แต่มิได้หมายความว่ามูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ ต้องเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือเป็นเจ้าของเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านี้ มูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ และพนักงานไม่มีความรับผิดชอบต่อข้อความและเนื้อหาใดๆ

- ที่สร้างขึ้นและเผยแพร่โดยบุคคลที่สามเหล่านั้น การที่เชื่อมข้อมูลกับเว็บไซต์อื่นๆ ไม่อาจถือโดยนัยว่ามูลนิธิดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยูเอฟ รับรองเว็บไซต์หรือข้อมูลที่กล่าวถึงในเว็บไซต์เหล่านั้น หากท่านพบว่าท่านเข้าสู่อีกเว็บไซต์หนึ่งท่าน